Back to media list / Zurück zur Medienliste

AmerzoneMACCD3.cue: ISO 9660 CD-ROM filesystem data 'AMERZONE3'
-rwxrwxrwx 0 0 92311552 2000-04-26 16:44:08 'PCCHAPTER5.DAT'
-rwxrwxrwx 0 0 39686144 2000-04-26 16:46:46 'PCCHAPTER6.DAT'
-rwxrwxrwx 0 0 2264401 1999-12-20 12:03:44 'sc40.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 5364757 1999-12-20 12:10:32 'sc41.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 9987289 1999-12-20 12:24:56 'sc42.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 6003441 1999-12-20 21:02:34 'sc45.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 11853921 1999-12-20 21:18:30 'sc46.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 12116181 2000-01-03 17:54:28 'sc47.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 20441509 1999-12-20 13:02:18 'sc49.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 25359989 1999-12-20 22:08:02 'sc50.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 13116485 1999-12-21 15:31:04 'sc51.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 21019745 1999-12-20 22:44:42 'sc52.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 57738249 2000-01-25 20:46:38 'sc56.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 13887337 1999-12-21 01:48:52 'sc58.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 6110729 1999-12-21 01:56:14 'sc59.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 53934749 2000-04-21 13:01:26 'sc60.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 4794833 2000-01-03 18:03:00 'sc61.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 3951085 1999-12-21 03:23:46 'temple1.mov'
-rwxrwxrwx 0 0 6110957 1999-12-21 03:31:38 'temple2.mov'