Modula-2 Sammeld. /334

Modula-2 Sammeld. /334
 GRANULE
 HK_LIB_1.0
 MODPRINT
 PL0
A 334
Münzenloher GmbH, Tölzerstr.5, 8150 Holzkirchen, Tel.08024/1814

Modula2Sammeld334.st: data
├── [drwxr-xr-x root     root            1024 Jun 20  1990]  GRANULE
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            2295 Apr  3  1990]  STORBASE.DEF
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            4162 Apr  3  1990]  STORBASE.DOC
│   └── [-rwxr-xr-x root     root           18533 Apr  3  1990]  STORBASE.IMP
├── [drwxr-xr-x root     root            1024 Jun 20  1990]  HK_LIB_1.0
│   ├── [drwxr-xr-x root     root            1024 Jun 20  1990]  DEF_MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            3933 Mar  8  1990]  ASCII.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root              66 Mar  8  1990]  ASCII.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           13071 Mar  8  1990]  CHARS.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           39796 Mar  8  1990]  CHARS.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           18527 Mar  8  1990]  CONVERTS.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           32834 Mar  8  1990]  CONVERTS.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           12594 Mar  8  1990]  LONGSETS.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           19933 Mar  8  1990]  LONGSETS.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            4516 Mar  8  1990]  MACHINE.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            7851 Mar  8  1990]  MACHINE.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            8969 Mar  8  1990]  MATHBASE.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           21267 Mar  8  1990]  MATHBASE.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            5836 Mar  8  1990]  MEMORY.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           16791 Mar  8  1990]  MEMORY.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           13630 Mar  8  1990]  QUEUES.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           22079 Mar  8  1990]  QUEUES.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            9066 Mar  8  1990]  SCREEN.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           12772 Mar  8  1990]  SCREEN.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           13941 Mar  8  1990]  STACKS.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           22330 Mar  8  1990]  STACKS.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           21181 Mar  8  1990]  STRINGS.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           80046 Mar  8  1990]  STRINGS.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1718 Mar  8  1990]  TIMER.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            2583 Mar  8  1990]  TIMER.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            7201 Mar  8  1990]  TRAPDEFS.DEF
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root              72 Mar  8  1990]  TRAPDEFS.MOD
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root           11045 Mar  8  1990]  XSTRINGS.DEF
│   │   └── [-rwxr-xr-x root     root           36765 Mar  8  1990]  XSTRINGS.MOD
│   ├── [drwxr-xr-x root     root            1024 Jun 20  1990]  SBM_OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             126 Mar  8  1990]  ASCII.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1151 Mar  8  1990]  ASCII.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            2922 Mar  8  1990]  CHARS.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1218 Mar  8  1990]  CHARS.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            5704 Mar  8  1990]  CONVERTS.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1116 Mar  8  1990]  CONVERTS.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            3310 Mar  8  1990]  LONGSETS.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             785 Mar  8  1990]  LONGSETS.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             644 Mar  8  1990]  MACHINE.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             406 Mar  8  1990]  MACHINE.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            2584 Mar  8  1990]  MATHBASE.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             634 Mar  8  1990]  MATHBASE.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             744 Mar  8  1990]  MEMORY.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             243 Mar  8  1990]  MEMORY.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            2334 Mar  8  1990]  QUEUES.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             508 Mar  8  1990]  QUEUES.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1606 Mar  8  1990]  SCREEN.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             916 Mar  8  1990]  SCREEN.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            2580 Mar  8  1990]  STACKS.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             532 Mar  8  1990]  STACKS.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            3504 Mar  8  1990]  STRINGS.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1088 Mar  8  1990]  STRINGS.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             238 Mar  8  1990]  TIMER.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root              67 Mar  8  1990]  TIMER.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root             126 Mar  8  1990]  TRAPDEFS.OBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1081 Mar  8  1990]  TRAPDEFS.SBM
│   │   ├── [-rwxr-xr-x root     root            3984 Mar  8  1990]  XSTRINGS.OBM
│   │   └── [-rwxr-xr-x root     root             984 Mar  8  1990]  XSTRINGS.SBM
│   └── [-rwxr-xr-x root     root           30363 Mar  8  1990]  README
├── [drwxr-xr-x root     root            1024 Jun 20  1990]  MODPRINT
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1255 Dec 26  1987]  COMPARE.FIX
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root             762 Dec 25  1987]  DATETIME.DEF
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            5980 Dec 26  1987]  DATETIME.MOD
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root             487 Dec 25  1987]  HASHTABL.DEF
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            3809 Dec 26  1987]  HASHTABL.MOD
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root           18042 Dec 26  1987]  MODPRINT.MOD
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root           28465 Dec 26  1987]  MODPRINT.TTP
│   └── [-rwxr-xr-x root     root            2216 Dec 26  1987]  READ.ME
├── [drwxr-xr-x root     root            1024 Jun 20  1990]  PL0
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1993 Apr  4  1990]  PL0.MOD
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root           36554 Sep  4  1989]  PL0.PRG
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root             218 Apr  4  1990]  PL0GENER.DEF
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            1373 Apr  4  1990]  PL0GENER.MOD
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root             412 Apr  4  1990]  PL0INTER.DEF
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            3496 Apr  4  1990]  PL0INTER.MOD
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root             127 Apr  4  1990]  PL0PARSE.DEF
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            9028 Apr  4  1990]  PL0PARSE.MOD
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root             598 Apr  4  1990]  PL0SCANN.DEF
│   ├── [-rwxr-xr-x root     root            5432 Apr  4  1990]  PL0SCANN.MOD
│   └── [-rwxr-xr-x root     root             128 Feb  6  1986]  RECREAD.PL0
├── [-r-xr-xr-x root     root            2175 Jun 22  1990]  334_PD.DOC
├── [-rwxr-xr-x root     root             478 Feb  6  1986]  DESKTOP.INF
├── [-rwxr-xr-x root     root            1167 Mar 15  1990]  PD_SZENE.DOC
└── [-rwxr-xr-x root     root            1822 May 20  1990]  READ.ME


6 directories, 83 files


tree v1.7.0 © 1996 - 2014 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro